כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

פירוק חברה מרצון

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    לא אחת אדם מקים חברה לצורך מטרה או פעילות מסוימת, אך בפועל בעל העסק לא מפעיל את החברה או שהפעיל אותה לזמן קצר תוך שהוא מסיים למעשה את הפעילות בה.

במרבית המקרים אותו מקים חברה, אינו מביא את סיום הפעילות לידי ביטוי ברשם החברות, קרי אינו מפרק אותה מרצון, כך שהחברה ממשיכה לצבור חובות ברשם החברות בשל אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות, דבר המוביל לצבירת חובות ובין היתר יכול למנוע ממקים החברה לבצע שינויים רישומיים ביתר חברות אשר בבעלותו ו/או הקמת חברה חדשה.

במאמר זה נפרט בקצרה את השלבים של הליך פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות, כאשר בסיומה של ההליך ניתן להביא לפירוק החברה ולמחיקתה מרישומי רשם החברות וכן נפרט בקצרה אודות בקשה לפטור מאגרה שנתית במסגרת הליך פירוק של החברה.

שלב ראשון בפירוק החברה הינו הגשת "תצהיר כושר פירעון" לרשם החברות, בו מרבית הדירקטורים בחברה מצהירים באופן פוזיטיבי, כי יש בידי החברה לשלם את חובותיה תוך שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוק החברה וזאת לאחר שבדקו היטב את מצבה העסקי, כאשר לאחר קבלת תצהיר כושר הפירעון החברה נרשמת ברשם החברות בסטטוס "לקראת פירוק".

שלב שני לצורך קבלת החלטה על פירוק החברה על החברה לשלוח הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית, כאשר על ההודעה להישלח 21 ימים לפחות לפני המועד של האסיפה. באסיפה הכללית על בעלי המניות של החברה לקבל החלטה על פירוק החברה ומינוי מפרק לחברה.

לאחר קבלת ההחלטה על פירוק החברה, על החברה לשלוח לרשם החברות הודעה על פירוק החברה והודעה של המפרק על מינויו כמפרק של החברה וזאת תוך 21 ימים מיום מינוי המפרק וכן לפרסם "ברשומות"  הודעה על פירוק החברה מרצון תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה על מינוי מפרק לחברה.

בדרך כלל מפרק החברה בפירוק מרצון יכול להיות בעל מניות שהינו דירקטור בחברה ולאו דווקא עורך דין או רואה חשבון.

שלב שלישי, על המפרק לכנס אסיפה סופית של החברה בו יוצג על ידו הדו"ח הסופי של פירוק החברה, בו ניתן לראות כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בעסקי החברה (לאחר שאיתר ואסף את נכסי החברה ופעל לסילוק חובותיה ושעיבודיה), כאשר את האסיפה הנ"ל יש לזמן באמצעות הודעות ברשומות וזאת 30 יום לפחות לפני כינוס האסיפה.

לאחר אישור הדו"ח הסופי בידי בעלי המניות תשלח הודעה על כך לרשם החברות וזאת תוך שבוע מקיום האסיפה וכן יפורט מועד האסיפה ומיקומה, כאשר לאחר 3 חודשים מהמועד בו קיבל הרשם את  הדו"ח הסופי ואישור המפרק על כינוס האסיפה הסופית תחשב החברה כמחוסלת, ויישלח למבקש אישור אודות חיסול החברה.  

יצוין, כי חברה הנמצאת בתהליך פירוק מול רשם החברות חייבת להסדיר את חובות האגרה שנתית, כאשר לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה - באמצעות תשלום או על ידי קבלת פטור מתשלום אגרות של רשם החברות שטרם שולמו, כאשר כל עוד חברה אינה מחוסלת סופית היא תמשיך לצבור חובות אגרה שימנעו את סיום הליך הפירוק.

בפעמים רבות ניתן לבקש פטור מתשלום חובות האגרה, תוך צירוף מסמכים רלוונטיים המעידים על אי פעילות החברה, דבר אשר יכול לחסוך כספים רבים לבעלי החברה.

יצוין, כי אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ משפטי

למאמרים נוספים בתחום דיני חברות ומשפט מסחרי ועסקי